Hoppa till innehåll

STADGAR

RÅDMANSÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING

§ 1

Ändamål

Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, skall ha till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a. samlingslokal, vilken opartiskt och på skäliga villkor skall uthyras till föreningens medlemmar samt till kommunala myndigheter och inrättningar ävensom i övrigt till organisationer och enskilda, vilka ha behov av och önska använda lokalen.

Därjämte skall föreningen på ett sunt sätt verka för bygdens kulturella utveckling.

Till främjande av sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 2

Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Rådmansö socken i Norrtälje kommun, Stockholms län.

§ 3

Inträde

Inträde i föreningen vinnes genom erläggande av fastställd avgift och som är villig att främja det med föreningens verksamhet avsedda syftet.

§ 4

Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar eller skadar han på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften, äger styrelsen, om den är enhällig, utesluta medlemmen ur föreningen.

Åtnöjes utesluten medlem icke med styrelsens beslut, äger han få frågan om uteslutningen underställd föreningsstämmans prövning.

§ 5

Medlemsförteckning

Genom styrelsens försorg skall föras medlemsförteckning, upptagande medlems namn och hemvist.

§ 6

Organ

Föreningens organ äro:

 1. Föreningsstämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer

§ 7

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före 1 mars.

Extra föreningsstämma hålles, då styrelsen eller revisorerna finner sådan nödvändig eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar hos styrelsen gjort skriftlig framställning därom med angivande av det eller de ärenden som önskas upptagna till behandling.

Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Såväl val som övriga frågor avgöres genom öppen omröstning, därest icke sluten begäres. Vid lika röstetal äger stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§ 8

Vid ordinarie föreningsstämma skola följande ärenden förekomma
 1. Val av ordförande och sekreterare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 5. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 8. Val av ordförande i föreningen.
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Val av valberedning.
 12. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma.
 13. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
 14. Övriga ärenden.

§ 9

På extra föreningsstämma må ej upptagas andra ärenden än sådana som angivits i kallelsen.

§ 10

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom information på hemsida och i sociala medier eller genom personlig kallelse senast 8 dagar före stämman.

§ 11

Styrelse

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av 5 till 7 ledamöter samt minst 2 suppleanter.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet dock att, då val första gången skett uttages att avgå från nästa ordinarie föreningsstämma.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång, väljes ersättare för den återstående tiden.

§ 12

Styrelsen utser inom eller utom sig behövliga funktionärer.

§ 13

Vid styrelsesammanträde skall ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter kallas. Styrelsen är beslutsför, då de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

§ 14

Vid styrelsesammanträde föres protokoll, vilket inom fjorton dagar efter sammanträdet skall justeras av styrelsens ordförande eller därtill utsedda justeringsmän.

§ 15

Styrelsen åligger att med iakttagande av dessa stadgar handhava föreningens angelägenheter.

Styrelsen åligger vidare att i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt av riskförbundet infodrade rapporter och upplysningar.

§ 16

Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av dem eller den styrelsen utsett.

§ 17

Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsen skall senast 17 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 18

Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skola granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

För revisorer utses suppleanter. Samtliga dessa val gälla ett år.

Revisionsberättelse skall senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma avlämnas till styrelsen.

§ 19

Ändring av stadgar

Beslut om ändrig av dessa stadgar samt om föreningens trädande i likvidation fattas av två av varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skal för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 20

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla Norrtälje kommun eller annan sammanslutning för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

§ 21

Ovanstående stadgar ha antagits å föreningsstämma den 2022-02-22.